säkerhetslösningar stockholm

MANISON Security

-har idag ett antal dokumenterade processer för sitt hållbarhetsarbet

MANISON Security har idag ett antal dokumenterade processer för sitt hållbarhetsarbete som t ex ID06, Auktorisation som bevakningsföretag, internt skriven miljöpolicy, kvalitetspolicy, personalpolicy samt våra värdegrunder som en god grund för ett mer fokuserat målarbete.

Som en grund för en tydligare hållbarhetsstrategi har vi formulerat följande fyra fokusområden:

1.  Vår värdegrund för en hållbar personalpolicy samt en långsiktig och hållbar utveckling av bolaget.

2.  Återanvändning av komponenter och material i bevakningssystemen för att minska  materialåtgång.

3.  Control Center för att minska behovet av transporter/utryckningar och därmed  minimera CO2 avtrycket.

4.  Återvinning av material från uttjänade komponenter.

Bolagets värdegrund

Följande sju ledord genomsyrar hela bolaget, både i det interna arbetet såväl som i våra externa kontakter.

Motivation- vår vilja, professionalism och familjära atmosfär motiverar oss att göra det ”lilla extra” för MANISON och våra kunder.

Ambition- med framåtanda och målmedvetenhet uppnår vi både våra egna och företagets mål och strategier.

Nr:1- allas röst är lika mycket värd, vi är störst, bäst och grymmast på det vi gör.

Inspiration- vi inspirerar varandra och våra kunder genom att alltid lyssna och sätta kunden i fokus.

Samarbete- vi hjälper, stöttar och lyssnar på varandra och lämnar ingen ensam.

Orädda- vi backar aldrig för en utmaning, vi ser det istället som nya vägar framåt och möjlighet till utveckling.

Nytänk- vi blickar alltid framåt och hittar nya innovativa lösningar utifrån både våra egna och våra kunders behov.

Återanvändning av komponenter

Vi återanvänder komponenter genom att vi hyr ut dem igen efter ett avslutat uppdrag. Detta kan t ex vara aktuellt inom byggbranschen där tillfälliga övervakningssystem installerats.

Control Center

Genom vårt dygnet runt bemannade Control Center kan vi effektivisera bevakningsbranschen. Istället för att skicka ut en väktare då t ex ett inbrottslarm löser ut kan vi med hjälp av bevakningskameror visuellt bedöma vad som händer på platsen. Det innebär att vi skickar ut rätt resurser när så krävs vilket leder till mindre miljöutsläpp i form av CO2.

Återvinning av komponenter

Alla komponenter som t ex kablar, kortläsare, bevakningskameror som vi demonterar på grund av att de är trasiga, garantitiden har utgått eller att åldern tagit ut sin rätt återvinns på olika återvinningsstationer runt om i landet.

Målet är att vi ska skapa tydliga processer och strategier som gör det enklare för både anställda, kunder, leverantörer, partners samt övriga intressenter som t ex vår bank att se vad vi står för och hur vi arbetar med dessa frågor.

Strategi 1

Förtydliga det vi redan har skapat och initierat så att bolagets hållbarhetsstrategier blir tydligare för samtliga intressenter. Utifrån dessa strategier fortsätta enligt redan planerade åtgärder att vi under 2021 ska påbörja arbetet med kvalitetssystem enligt ISO 9001, miljösystemet ISO 14001 samt skapa en uppförandekod (code of conduct). När dessa processer är implementerade i verksamheten finns planer på att fortsätta med att implementera ett arbetsmiljösystem enligt ISO 45001.

Strategi 2

Rikta in sig på Sustainable Development Goals (SDG:s) eller de Globala Målen som de också kallas. Vi kommer primärt att fokusera på mål nummer 16 inkl dess delmål men även fler delmål kan bli aktuella framöver. Anledningen till detta val är för att vi anser det passar vår verksamhet bäst, där vi har störst möjlighet att påverka effekterna i samhället.

Våra delmål är att minska våldet, bekämpa brottslighet samt stärka de institutioner som förebygger våld och brottslighet. Vi har valt dessa delmål för att vi anser att vi har bäst kunskap samt erfarenhet inom dessa områden.

Strategi 3

Tanken är att vi tillsammans med ett nätverk av andra aktörer ska kunna skapa gemensamma mål som skapar nytta till oss på MANISON Security men även för det övriga samhället i form av minskad brottslighet, minskad skadegörelse, minskade stölder etc.

Organisationell Integration

Organisationsmässigt ser vi inledningsvis att arbetet med våra hållbarhetsstrategier utförs av en person men på sikt övergående till en separat grupp för att på så sätt få ett ökat hållbarhetsansvar inom organisationen och för att integreringen ska bli effektivare. Samma person, grupp kommer även upprätta relevanta hållbarhetsindikatorer samt ta ansvar för dem.